lördag 28 december 2013

Dags att sluta leka affär inom sjukvården.

Socialdemokratin påverkades av nyliberalismen under slutet av 80-talet vilket kom att spela en avgörande roll för att införa New Public Management (NPM). Det är därför befriande att Stefan Löfven nu har insett att patientens behov måste ställas framför marknadens behov.

Sjukvården styrs alltmer enligt marknadsmässiga principer framtagna för varuproduktion. Resultatet har blivit ett styrsystem i vården vars tillämpning på välfärdssektorn starkt kritiseras, också från många ekonomer och statsvetare. NPM representerar en logik som är främmande för sjukvårdens inre arbete. NPM passar bättre på Volvo eller SKL än i sjukvård eller överhuvudtaget inom välfärden.

Alliansens reformer med vårdgarantin samt kömiljard är typiska exempel på NPM. Vårdgarantin är lätt att mäta - antingen uppnår sjukhusen målen eller så gör de inte det. De som klarar mätningen får del av kömiljarden.
Socialstyrelsen har låtit utvärdera effekterna av dels vårdgarantin, dels den så kallade kömiljarden. Deras utvärdering visar att vårdköerna har kortats, men också att undanträngning i vården som effekt av vårdgarantin förekommer.

Det innebär att du behöver vara relativt frisk för att dra nytta av Göran Hägglunds sjukvårdspolitik. Är du ­gammal, multisjuk eller kroniker -så får du vänta. Den politiken samt NPM underlättar inte att uppnå sjukvårdlagens portalparagraf.

"2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
   Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården"Vi behöver därför hitta ett annat system än NPM för att styra sjukvården. Jag tycker också att det är dags att sluta leka affär och skrota beställare- utförarmodellen. Vi behöver också vara mer kreativa än Göran Hägglund och hitta andra sätt att korta köer. Sjukvården är viktig för svensken och vi Socialdemokrater skall ha det största förtroendet bland väljarna inom sjukvårdsfrågorna
.

Inga kommentarer: