onsdag 27 juni 2012

Hon sökte chansen och hon tog den!

Så här litet ska biståndet vara!
Vår partivän i Södra Älvsborgs partidistrikt, Carina Brandow, jobbar på SADEV som sedan starten 2006 har legat i Karlstad. Carina är anställd som utvärderare men har även uppdrag som skyddsombud.
Carina Brandow

SADEV ska uttydas "Swedish Agency for Devolopment Evaluation och har som arbetsuppgift att utvärdera internationellt utvecklingssamarbete.

Nu ska Carina förlora sitt arbete!

Regeringen har genom UD bestämt att SADEV ska läggas ned  den sista december i år och att kompetensen ska skingras.

Det framgår av Statskontorets utvärdering och sammanfattning att SADEV redan från början, 2006, inte har getts tillräckliga instruktioner för sitt arbete. T.ex togs kravet på en referensgrupp relativt snart bort från instruktionerna. Det antyder även att ledningen för SADEV inte har haft tillräcklig styrka att med kraft hävda SADEV i diskussionen med UD. Ledningen får också stark kritik i en nyligen genomförd medarbetarenkät. Samma bedömning framgår av Statskontorets utredning. Bristande ledningsfunktion har medfört kompetenstapp genom alltför hög personalomsättning.

Statskontoret kritiserar SADEV för att de inte har genomfört några effektutvärderingar av det internationella utvecklingssamarbetet. Men några sådana har inte efterfrågats av UD. Regeringen har inte heller gett det finansiella utrymmet för att delta i ett internationellt erfarenhetsutbyte, konstaterar Statskontoret.

SADEV har en budget på ca 20 miljoner kronor årligen. Det är cirka ett halvt promille av den totala biståndsbudgeten. På den summan skall myndigheten klara den ordinarie utvärderingen men har också  fått finansiera återkommande riktade utvärderingar på uppdrag av UD.
Kritik mot en del utvärderingars kvalitet har framförts men det har också funnits exempel på motsatsen. Statskontor lägger främst skulden för kvalitetsbrister på ledningen.

Statskontor hävdar även att Karlstad som lokaliseringsort inte erbjuder tillräcklig kompetens för att SADEV ska bli effektivt. Det är en häpnadsväckande slutsats som innebär att det enbart är de allra största städerna som skulle kunna ha kunskapsintensiva verksamheter. Det innebär att det inte går att lägga regionpolitiska argument för placering av myndigheter i fortsättningen. Det är ett fullkomligt korkat synsätt. Det har även  socialdemokraterna från länsbänken uppmärksammat. 

Det är en känsla av sorg och besvikelse som inställer sig vid en sammanvägd bedömning av svensk biståndspolitik, snart sex år efter det att Gunilla Carlsson övertog ansvaret. Engagemanget begränsas allt mer till slagordsmässiga anklagelser mot biståndets aktörer under mantrat om resultat och effektivitet.

Men utifrån Gunilla Carlsson vision om nedmonteringen av svenskt bistånd förefaller det bara naturligt att lägga ned SADEV. Hon sökte bara chansen och hon tog den.

Omvärlden ,
Kenneth G Forslund ställer den fullständigt självklara frågan till Biståndsministern Gunilla Carlsson (M) att "är det inte bättre att laga innan man skrotar?"

Mer av samma!

Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, förnekar sig inte.
Han har nu gett ut en ny skrift som förklarar vad Sverige måste göra för att på nytt få uppleva våldsam tillväxt. "Sverige har blivit en fet katt" heter alstret. Titeln anspelar naturligtvis på att SN anser att Svensken har fått det alltför bra och därmed inte är såpass rörlig som SN kan önska.Fölster manar till reformpolitik som känns alltför välbekant. Han vill ha ett effektivare och snabbare regelverk för företagen, mer privatisering, sänkt skatt och lättare att säga upp folk.

Alla som känner till den reformpolitiken räcker upp en hand!
PS Dessutom är titeln missvisande eftersom den anspelar på engelskans "fat cat" vilket betyder "a deeply corrupt campaign finance system riddled with loopholes". Har det något med varifrån Moderaterna får sina valkampanjmedel måntro?DS

Badland hyena ,

torsdag 14 juni 2012

Den bäste!

Den 11 juni avled den kanske bästa icke proffsboxare som har funnits. Teofilo Stevenson tog guld i OS 1972, 1976 och 1980 samt VM i amatörboxning 1974, 1978 och 1986.

fredag 8 juni 2012

Inte rimligt, Stefan!
Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. För ovanlighetens skull fanns det tre frågor för väljaren att ta ställning till - ingen fråga handlade om ett omedelbart nej till kärnkraft. De var alla ett ja till kärnkraft i avvaktan på att tekniken till alternativa energikällor hade framtagits.

Linje två vann knappt omröstningen över linje tre som förespråkade avveckling av kärnkraftsverken på tio år. Texten på valsedeln för linje två löd:

"Jag röstar på förslag nummer 2.
Detta förslag innebär:
"Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."
Detta var samma text som linje 1 hade. På baksidan av valsedeln fanns dessutom följande text.
"Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.
Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.
Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs vid varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.
Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.
Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning."

Linje två drevs av socialdemokrater och folkpartister tillsammans. I Älvsborg vann dock linje tre. Vi har alltid varit lite mer röd. Riksdagen bestämde, efter folkomröstningen, att alla kärnkraftverk skulle vara avvecklade senast år 2010.

Socialdemokraternas kongressbeslut om kärnkraften inleds med orden "kärnkraften ska fasas ut successivt".

Den linjen har gällt sen 1991 och upprepades senast på partikongressen 2009.  Under socialdemokratiska regeringar fanns också ett förbud  mot att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Stefan Löfven gör tolkningen utifrån partikongressens beslut att inga nya kärnkraftsanläggningar ska byggas( Stefan har menat att frågan om nybyggnation är öppen för förhandling med Alliansen) men de som finns kan köras under sin tekniska livstid. Efter renovering av dem kan de tekniskt sett drivas till 2045.

Det innebär att kärnkraftverken skulle vara kvar i så lång tid som 75 år efter folkomröstningen.

Det är inte rimligt, Stefan!

torsdag 7 juni 2012

JAG och inte vi!

Så här litet ska biståndet vara!
Allt mer bistånd riktas mot privat sektor och Sverige är ett av de länder som utmärker sig. Det visar en ny rapport från Eurodad. År 2015 beräknas en tredjedel av allt bistånd från den rika världen gå till den privata sektorn. Andelen i det svenska biståndet som riktar sig mot näringsliv och privat sektor är sju gånger större sedan 2006. Det är på sätt och vis samma utveckling som sker inom välfärdsområdet. Hur mycket som går till de privata företagens vinster och hur mycket som går till dem som biståndet är till för kan inte Carlsson säga.

Det gör det ytterst svårt med insyn i hur pengarna används. Då riskerar öppenhet, jämställdhet och demokratiarbetet komma på undantag. Gunilla Carlsson, biståndsminister och moderat, säger sig i andra sammanhang förvänta sig öppenhet och demokrati då det gäller redovisning av vart biståndsmedel går. Hon säger ett och gör något annat.

I stället är hon den minister som uppenbarligen toppstyr, omorienterar och vissa fall avvecklar svenskt bistånd. Bland annat vill hon att Sverige avskaffar budgetbiståndet till fyra av världens fattigaste länder i Afrika, däribland Tanzania, som under mycket lång tid haft speciella relationer med Sverige.Inte konstigt att tjänstemännen nu flyr organisationen SIDA.

Har du tänkt på att det är mycket Jag och lite Vi när  Gunilla Carlsson talar.


Bo Göransson , Kenneth G Forslund , Kenneth G Forslund ,

onsdag 6 juni 2012

Ziggy Stardust föddes 1972.

I år är det 40 år sedan Ziggy Stardust föddes. En Ziggy som har inspirerat många.

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (ofta förkortat till Ziggy Stardust) är ett koncept album gjord av  David Bowie ,1972. Albumet är löst baserad på en berättelse om en fiktiv rockstjärna som heter Ziggy Stardust. Albumet nådde nummer fem i Storbritannien och nummer 75 i Förenta staterna på Billboard Music Charts
Albumet innehåller, om än vagt, historien om en rock and roll karaktär kallad "Ziggy Stardust". Ziggy är en manifestation av en varelse som försöker att presentera mänskligheten med ett budskap om hopp. Ziggy Stardust är den definitiva rockstjärnan: sexuellt promiskuös, med ett vilt drogintag och med ett budskap, slutligen, av fred och kärlek, men han förstörs både av sina egna överdrifter av droger och sex, och av fansen.

Ziggy´s karaktär var ursprungligen inspirerad av den brittiska rock 'n' roll sångaren Vince Taylor som Bowie träffade efter det att Taylor hade haft ett sammanbrott och trodde sig vara en korsning mellan en Gud och en främmande varelse från yttre rymden.

 Bonus! Starman

God save the queen.

Det var tisdagen den 5 juni som var sista dagen för att fira drottning Elisabeths den andras 60 års dag som regent i Storbritannien. Hon tillträdde dock den 6 februari 1952.

Som vanligt är jag lite sen men vill ändå fira av henne med följande låt.

måndag 4 juni 2012

Varför!!

Jag gillar inte reklam i TV! Mest av allt avskyr jag reklamavbrott i sportsändningar. Men nu läser jag att regeringen Reinfeldt tänker införa det från och med januari 2013. Regeringen lyssnar för mycket på marknadskrafterna som styr TV4.

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen om ändringar i radio - och tv lagen. De föreslår att kortare reklamsändningar ska kunna göras i direktsända sportevenemang och kulturevenemang.

Vid varje avbrott, domaren blåser offside eller en spelare är skadad, då blir det reklam.

Jag hoppas att våra socialdemokraterna i kulturutskottet ska ha förmågan att stoppa detta idiotiska förslag.

Gunnos blogg,