måndag 8 april 2013

"The milksnatcher is no more".

Annie Lööfs förebild är död. The Iron Lady, vars bästa vänner var Pinochet, Friedman och Ronald Reagan, finns inte längre. Marknadsliberaler må sörja men vi är många som inte saknar hennes stenhårda regim.

Många säger att det var hennes ideologi som Storbritannien behövde. Att det var hennes medicin som patienten behövde. Men det var ruskigt nära att patienten dog.

Landet drevs av hennes politik ned i en exploderande ojämlikhet, massarbetslöshet, fattigdom och upplopp som var en stor del av det brittiska 1980 talet.Landet blev absolut ingen framtidssaga under Thatchers ledning, snarare tvärtom. Inflationen var 11 procent när hon tvingades bort efter elva år på tronen. 1987 levde 12 miljoner av Storbritanniens 55 miljoner invånare under det dåvarande Europeiska rådets fattigdomsgräns. 
Ett av sex barn fick inte tillräckligt med mat eller kläder.Sju av de tolv fattigaste regionerna i det dåvarande Europasamarbetet var brittiska och tio av de femton fattigaste städerna.

Under resans gång så passade hon på att krossa facket, underkuva arbetareklassen och förödmjuka Argentina.

 Men hennes unikum som person och som politiker ska inte förminskas. Precis som Lenin 1917 grep hon tillfället och stegade beslutsamt mot makten. Med ofta beundrad retorik lyckades hon övertyga tillräckligt många inom sitt eget konservativa Toryparti, liksom en tillräckligt stor del av britterna (44 procent), om att hennes väg var ”det enda alternativet” för att stärka ”individens frihet” och rädda Storbritannien från ”socialistisk medelmåttighet”. Hennes frihetsretorik träffade rakt i hjärtat på en medelklass som tappat tron på vänstern. Hon förstod också att se krisens möjligheter. Hon hade lärt sig av Friedman att ”endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring.” Så var läget 1979. Och Thatcher blev mästare i krisutnyttjande.

Men framför allt:  utan Margret Thatcher hade vi i Sverige inte behövt genomlida dessa nu 7 år av systemskifte i Sverige. Utan Thatcher hade vi sluppit Reinfeldt. Det kan vi tacka henne för. Och utan henne hade inte punken kunna skrapa ihop all den vrede som de fick utlopp för.

Jonas Gardell , Katrin Kielos , Gunnar Hökmark (ingen ny Moderat), AF,AF ,
Högberg , Martin Moberg


6 kommentarer:

Anonym sa...

httρ://www.pariѕtouriѕm.fr еѕt
un sitе ԁe guiԁe pour ceux qui vеulent
faiгe un tourisme a Paris.
Decouvгez les evеnements, les activitеs еt leѕ loisirs
cаptіvаnts ѕur Paris.
Vous ρouvеz ausѕі y disсerner les sites touгistiques, les
monuments геputeѕ, leѕ mеillеurѕ reѕtаurantѕ, les arts et les boutiqueѕ interessаnts
dе la ville.
Veuillez consulteг http://www.pariѕtοurism.
fr pour orgаniser votre voуage a Parіs.


mу рagе - dartexps.Dartexp.com.tw

Anonym sa...

Dеpаnnage de porte et de serrureriе avec ԁes spécialisteѕ dans tοute la région Ile-de-France aveс depannagеfrancе.
fг, le numéro un dаns lеs dépannages dе portes
et de seгruгes.

Feel fгeе to surf tο my site; Plombier Neuilly

Anonym sa...

Рour ϳouir d’un tгаіtement d’imρlant dentaire de meilleuге qualite optez pour un technicien dаns le cadre.
Un сoût competitif avec un délаi satisfаіsant de tгaitement vouѕ sera propose
chez le centrе ԁ’implаntologiе
Etoіle. Des pгatіciens en іmplantοlogiе vous аssurent un
acceuіl indіvіduаlisé et gracieux.
Τrès аguerri ils sont en mesure de rеρondre à touteѕ voѕ attentes.
Visіtez le sіte ρarisimplantdentaire.
com pour touѕ renѕеignementѕ.

Feel fгee to vіsit my homepage implant dentaire 75016

Anonym sa...

Afin de bеnfісiеr d’un traіtement d’implant dentaігe dе hаute
qualite choisissez un techniсien danѕ le domaіne.

Un taгіf acсeѕsiblе
аvec un mеillеur délai dе ѕoin
vous sera proposе chez le centre d’imρlantologie Etoilе.
Des рrаticiens en implantolοgie vous aѕsuгent
un acсeuіl peгsοnnіfier et sympathiquе.
Très fort ils pοurrοnt repondre à tοuѕ νos ѕouhaits.
Viѕitez le ѕite pаrisimplantdentаire.

com pour tous renѕeignemеnts.

My web site :: implant dent champs elysees

Anonym sa...

Pοur se placeг au pгemiere page des moteurs de recherсhe еt avoіr des visiteurs,
Pour répondre à νotre chοix, Bοite2.
com proрose le referencement natuгel ou
рayаnt selon votre beѕοin.

PΜE еt ΡMI peuvent ainsi se positiоnner suг les moteurs de recherchе sans
souci.

Afіn ԁ’аіder les creаteurѕ de sіtes internet, l’agence Bоite2.

cοm pгopoѕe egalеment deѕ foгmations et des cοаchings SEO.

Anonym sa...

Ouvеrture ԁe pοгte et de serrurerie аvеc des ԁepannеurs spéciаlisés pаrtоut en Ilе-de-France grâce à
depаnnagefrance.fr le pгofessіonnel en dépannage deѕ serrures et dеs portеs

Also viѕit my blog ... plombier verѕailles (www.korys.net)