fredag 1 juli 2011

Samhällets insyn i offentlig verksamhet blir mindre och mindre!


Överallt i alla möjliga sammanhang talar den samlade borgerligheten om att verksamhet inom det offentliga ska vara transparent d.v.s. möjlig för medborgare att följa. Och inte minst har alla valfrihetsivrare vurmat för att det ur konkurrensperspektiv ska vara möjligt att se vart skattemedel går.

Samhällets insyn via lekmannamedverkan i statlig förvaltning har en lång tradition i Sverige och kan ses som en bakgrund till vår mer ”demokratiska” statstradition. Lekmän har balanserat juristers och andra statstjänstemäns ”expertkunskap”.

Socialförsäkringsnämnderna avvecklades från och med den 1 januari 2008. Beslut i ärenden som tidigare avgjorts i socialförsäkringsnämnd avgörs nu i stället av enbart tjänsteman hos Försäkringskassan. Socialförsäkringsnämnden beslutade i ärenden som under avsevärd tid hade väsentlig betydelse för den enskilde ur försörjningssynpunkt. Samtidigt skulle ärendet innehålla utrymme för bedömning. Socialförsäkringsnämnderna bestod av sju ledamöter. Fem av ledamöterna nominerades av de politiska partier som var representerade i riksdagen och två av de organisationer på arbetsmarknaden som fanns inom Försäkringskassans verksamhetsområde. Det fanns totalt 190 socialförsäkringsnämnder i landet med drygt 1 300 ledamöter.

Beslutet genomdrevs utifrån en argumentation om större enhetlighet och rättssäkerhet. Den moderatstyrda regeringen via en majoritet i riksdagen genomdrev förändringar i sjukförsäkringssystemet. Den förändringen har lett till en mycket större rättsosäkerhet för människor. Det har vi kunnat följa i en rad enskilda fall av märkliga utförsäkringar genom medierna och hur tjänstemän tvår sina händer genom att peka på lagstiftningen. Blev det större enhetlighet och rättssäkerhet genom att avskaffa socialförsäkringsnämnderna kan man undra. Jag tycker inte att man kan påstå det.

I vilket fall så har nu riksdagen beslutat att även avskaffa lekmannainflytandet i skattenämnderna, en idé som borde omprövas mot bakgrund av vad som hänt på Försäkringskassans område.

Regeringen anser att skattenämnderna bör avskaffas, utom beträffande fastighetstaxering. Beslut som tidigare har fattats av skattenämnd ska fattas av Skatteverkets tjänstemän. En särskilt kvalificerad beslutsfattare som inte tidigare har prövat ärendet ska avgöra tvistiga omprövningsärenden.

Jag undrar om alla partikamrater som sitter i skattenämnder runt om i Sverige vet om att de innehar ett förtroendeuppdrag som enbart sträcker sig året ut. Skattenämnderna ska vara avskaffade från och med 2012-01-01.

Inga kommentarer: