onsdag 27 juni 2012

Hon sökte chansen och hon tog den!

Så här litet ska biståndet vara!
Vår partivän i Södra Älvsborgs partidistrikt, Carina Brandow, jobbar på SADEV som sedan starten 2006 har legat i Karlstad. Carina är anställd som utvärderare men har även uppdrag som skyddsombud.
Carina Brandow

SADEV ska uttydas "Swedish Agency for Devolopment Evaluation och har som arbetsuppgift att utvärdera internationellt utvecklingssamarbete.

Nu ska Carina förlora sitt arbete!

Regeringen har genom UD bestämt att SADEV ska läggas ned  den sista december i år och att kompetensen ska skingras.

Det framgår av Statskontorets utvärdering och sammanfattning att SADEV redan från början, 2006, inte har getts tillräckliga instruktioner för sitt arbete. T.ex togs kravet på en referensgrupp relativt snart bort från instruktionerna. Det antyder även att ledningen för SADEV inte har haft tillräcklig styrka att med kraft hävda SADEV i diskussionen med UD. Ledningen får också stark kritik i en nyligen genomförd medarbetarenkät. Samma bedömning framgår av Statskontorets utredning. Bristande ledningsfunktion har medfört kompetenstapp genom alltför hög personalomsättning.

Statskontoret kritiserar SADEV för att de inte har genomfört några effektutvärderingar av det internationella utvecklingssamarbetet. Men några sådana har inte efterfrågats av UD. Regeringen har inte heller gett det finansiella utrymmet för att delta i ett internationellt erfarenhetsutbyte, konstaterar Statskontoret.

SADEV har en budget på ca 20 miljoner kronor årligen. Det är cirka ett halvt promille av den totala biståndsbudgeten. På den summan skall myndigheten klara den ordinarie utvärderingen men har också  fått finansiera återkommande riktade utvärderingar på uppdrag av UD.
Kritik mot en del utvärderingars kvalitet har framförts men det har också funnits exempel på motsatsen. Statskontor lägger främst skulden för kvalitetsbrister på ledningen.

Statskontor hävdar även att Karlstad som lokaliseringsort inte erbjuder tillräcklig kompetens för att SADEV ska bli effektivt. Det är en häpnadsväckande slutsats som innebär att det enbart är de allra största städerna som skulle kunna ha kunskapsintensiva verksamheter. Det innebär att det inte går att lägga regionpolitiska argument för placering av myndigheter i fortsättningen. Det är ett fullkomligt korkat synsätt. Det har även  socialdemokraterna från länsbänken uppmärksammat. 

Det är en känsla av sorg och besvikelse som inställer sig vid en sammanvägd bedömning av svensk biståndspolitik, snart sex år efter det att Gunilla Carlsson övertog ansvaret. Engagemanget begränsas allt mer till slagordsmässiga anklagelser mot biståndets aktörer under mantrat om resultat och effektivitet.

Men utifrån Gunilla Carlsson vision om nedmonteringen av svenskt bistånd förefaller det bara naturligt att lägga ned SADEV. Hon sökte bara chansen och hon tog den.

Omvärlden ,
Kenneth G Forslund ställer den fullständigt självklara frågan till Biståndsministern Gunilla Carlsson (M) att "är det inte bättre att laga innan man skrotar?"

Inga kommentarer: