fredag 8 juni 2012

Inte rimligt, Stefan!
Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. För ovanlighetens skull fanns det tre frågor för väljaren att ta ställning till - ingen fråga handlade om ett omedelbart nej till kärnkraft. De var alla ett ja till kärnkraft i avvaktan på att tekniken till alternativa energikällor hade framtagits.

Linje två vann knappt omröstningen över linje tre som förespråkade avveckling av kärnkraftsverken på tio år. Texten på valsedeln för linje två löd:

"Jag röstar på förslag nummer 2.
Detta förslag innebär:
"Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."
Detta var samma text som linje 1 hade. På baksidan av valsedeln fanns dessutom följande text.
"Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.
Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.
Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs vid varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.
Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.
Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning."

Linje två drevs av socialdemokrater och folkpartister tillsammans. I Älvsborg vann dock linje tre. Vi har alltid varit lite mer röd. Riksdagen bestämde, efter folkomröstningen, att alla kärnkraftverk skulle vara avvecklade senast år 2010.

Socialdemokraternas kongressbeslut om kärnkraften inleds med orden "kärnkraften ska fasas ut successivt".

Den linjen har gällt sen 1991 och upprepades senast på partikongressen 2009.  Under socialdemokratiska regeringar fanns också ett förbud  mot att bygga ny kärnkraft i Sverige.

Stefan Löfven gör tolkningen utifrån partikongressens beslut att inga nya kärnkraftsanläggningar ska byggas( Stefan har menat att frågan om nybyggnation är öppen för förhandling med Alliansen) men de som finns kan köras under sin tekniska livstid. Efter renovering av dem kan de tekniskt sett drivas till 2045.

Det innebär att kärnkraftverken skulle vara kvar i så lång tid som 75 år efter folkomröstningen.

Det är inte rimligt, Stefan!

1 kommentar:

Lars Flemström sa...

Det är inte rimligt att en folkomröstning för 32 år sedan, som var en charad, ska gälla för all framtid. Resultatet av folkomröstningen om högertrafik 1955, i vilken det fanns klara ja- och nej-alternativ upphävdes av riksdagen redan efter åtta år.

Med charad menas att det sagda eller skrivna ordet inte visar vad folk tänker eller tycker. Omröstningen var med andra ord en parodi på demokrati. Det fanns inget ja-alternativ, utan tre nej-alternativ med lite olika formuleringar.

Om folkomröstningen ändå skulle tillmätas någon betydelse så var det att den typ av reaktorer som då var byggda eller under byggnad ska avvecklas, samt att inga ytterligare reaktorer av den typen ska byggas. Omröstningen kan defintivt inte gälla någonting som inte ens var känt på den tiden, alltså den senaste kärnteknologin.