lördag 21 november 2009

LO-distriktet i Västsverige

LO distriktets representantskap har idag tagit följande uttalande, vilket i varje fall Folkpartiets dagar inte är i närheten av:
Uttalande vid LO-distriktets representantskapsmöte fredagen den 20 november 2009.

Ökad sysselsättning och tillväxt – 35 000 fler människor i arbete, utbildning och praktik i Västsverige

I tider då arbetslösheten är hög och efterfrågan låg, sysselsättningen och tillväxten sjunker växer kraven på samförstånd kring utmaningarna på arbetsmarknaden.

Mer än 80 000 människor saknar fotfäste på arbetsmarkanden. Hösten 2009 når långtidsarbetslösheten nya rekordnivåer, och mer än 20 000 ungdomar saknar sysselsättning.

Samtidigt finns det tecken på att konjunkturen vänder uppåt igen. Låg efterfrågan är dock fortfarande det viktigaste hindret för näringslivet att växa. Det krävs nya insatser för att tillväxten ska ge effekter på sysselsättningen.

Industri- och jobbkrisen utlöstes inte av löner och anställningsvillkoren. De privata arbetsgivarna utnyttjar dem ändå för att uppnå andra syften än att ta itu med utmaningarna. Svenskt Näringsliv väljer konfrontation med löntagarintressena, och vill uppnå varaktigt sänkta löner, sämre arbetsmiljö, fler otrygga jobb och mer makt.

Inom fackföreningsrörelsen är samförstånd om konstruktiva åtgärder viktigare än maktpolitik.

Att stärka och värna framgångsfaktorer blir den stora utmaningen. Då handlar det om att säkra reallöneökningar i kommande löneavtal, tillgång till yrkesutbildad arbetskraft, kompetensutveckling och bekämpa arbetslösheten.

Om viljan finns går det att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i Västsverige genom flera samordnade insatser:

Bryt ned arbetslösheten: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt.

Investeringar i bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet skapar nya mervärden och ökad tillväxt.

Uppdragen innebär en kraftsamling för jobben, och att regionernas roll i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken måste stärkas ännu mer.
Ps.

I bilaga redovisas förslagen inom de olika områdena.


LO-distriktet i Västsverige
Bilaga till uttalande


Förslag till åtgärdsprogram.


Bryt ned arbetslösheten snabbt: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Ø 15 000 fler utbildningsplatser ger ett kunskapslyft i Västsverige.

Ø 10 000 nya praktikplatser i kommunerna och i näringslivet för unga människor.

Ø 10 000 jobbskapande insatser inom byggområdet, ideella sektorn och välfärden.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt

Ø Regionala tillväxtprogram skall omfatta programinsatser för bl.a. fordonsindustrin, biomedicin, livsmedel, turism/besöksnäringen för att ta vara på utvecklingsmöjligheterna inom olika branscher/sektorer i näringslivet.

Ø Säkra kompetensförsörjningen genom nya utbildningsmöjligheter – framför allt yrkesutbildning i vid mening.
´
Ø Underlätta investeringar och säkra tillgången på kapital.

Investeringar skapar nya mervärden: bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet kommer att leda tillväxten.

Ø Kraftsamling kring ett nytt investeringsprogram i storleksordningen 30 miljarder under de närmaste 10 åren i syfte att vidga arbetsmarknaden och underlätta godstransporterna

Ø Skapa ett tydligt investeringsprogram för omställning av energisystemet i Västsverige.

Ø Återuppta bostadsbyggandet och planera för 8000 nya bostäder inom två år – en fördubbling jämfört med 2008

Inga kommentarer: