måndag 11 januari 2010

Känn dig blåst-på nytt!

Regeringen Reinfeldt ville tydligare koppla skaderisken till kostnaden med att färdas i trafiken. En skatt på trafikförsäkringen skulle innebära att de som har ett mer riskfyllt beteende får bära en större del av olyckskostnaderna. Redan Under försommaren 2007 beslutade Riksdagen att införa en skatt på 32 % på trafikförsäkringen fr.o.m. 1 juli 2007.
Lagrådsremissen beskrev att genom skatten kommer fordonsägarna att bära statens kostnader för bl.a. sjukpenning och sjukersättning för de befintliga trafikskadorna. Skatten är utformad för att styra mot ökad trafiksäkerhet. Den föreslagna skatten är en del i finansieringen av de
omfattande skattelättnader som föreslagits i budgetpropositionen för 2007 och som har till syfte att varaktigt öka sysselsättningen i landet.

Efter det att dessa ändringar hade genomförts och kostnaderna för landets motorägare hade ökat betydligt kom Reinfeldt på att det borde göras en utredning om reformens syfte var genomförbart. Nämligen att lägga över kostnader för sjukpenning och sjukersättning på trafikförsäkring istället för sjukförsäkringen. Idag kom äntligen, 2,5 år efteråt, utredningens slutbetänkande.

Reformen kommer inte att genomföras. Jag tror dock inte att några pengar kommer att betalas tillbaka till bil och mc förare.
Skatten kom alltså att gå till skattesänkningar för dem som har jobb och inte till det som regeringen ursprungligen hade angett som syfte.

Känn dig blåst på nytt, medborgare!

Inga kommentarer: