onsdag 13 augusti 2008

Strandskyddet

Miljödepartementet har tagit fram ett förslag om det framtida strandskyddet i Sverige som nu har varit på remissrunda.

Jag tror, tvärtemot vad som sägs från många remisshåll, att det behövs ett förstärkt strandskydd - inte ett uppluckrat. Det gäller helt enkelt att prioritera flertalets intressen gentemot den enskildes intresse av att få egen tillgång till stranden.
Det finns inte heller något som pekar på att mindre kommuner som genom att bygga strandnära tror sig få många som flyttar in till kommunen. Vad man eventuellt får är människor med stor ekonomisk styrka som bygger fritidshus men väljer att vara permanent boende någon annanstans. Dessutom begränsar kommunen sin invånares möjlighet till stranden. Det misstaget vill Svenljunga kommun göra. De vill i sitt remissvar gå betydligt längre än vad departementsförslaget ger vid handen. det är att räcka lång tunga åt sina kommuninnevånare.

I Norge skärper man strandskyddet. Man har sett att kommunerna har delat ut för många dispenser. Människor kan helt enkelt inte längre promenera längs stränderna pga. bebyggelse och stängsel.
Remissinstanserna har nu fingranskat förslaget. Flera av dem saknar de utlovade hårdare tagen mot de kommuner som är för frikostiga med dispenser.

Hårdast kritik riktas mot förslaget att kommunerna ska kunna ge dispens från strandskyddet för så kallad landsbygdsutveckling. Enligt förslaget ska kust- och sjönära områden kunna exploateras för att exempelvis en camping eller en servering. Men det kan också handla om enstaka hus under förutsättning att där redan finns hus i närheten.

Regeringen säger i remissen att det ska bli skärpt strandskydd där det behövs. Men det finns inget i förslaget som medför att dispensgivningen blir mer restriktiv. Trots att kommunerna i de många fall har visat sig hantera dessa frågor oseriöst, inte minst i Borås, föreslås kommunerna få generell beslutanderätt.

Socialdemokraterna i Borås har avgivit ett remissvar som jag delar.

Inga kommentarer: