onsdag 25 juni 2008


FRA-lagen är bara toppen på det isberg som den moderatstyrda regeringen har skapat.


Nu finns information om att försäkringsbolagen systematiskt hämtar patientinformation, normalt sekretessbelagd information, och sparar den för alltid. Individuellt tecknade personförsäkringar ger försäkringsbolagen möjlighet att inhämta hälsoinformation om kunderna. Bolagen anser att informationen är viktig för deras affärsverksamhet.


Informationen från exempelvis patientjournaler bevaras av försäkringsbolagen även om försäkringsansökan avslås, sökande återkallar sin ansökan eller om kunden slutar att betala en personförsäkring. Därför anser jag att ska det regleras i lag att försäkringsbolagen regelbundet måste gallra sådana uppgifter och även redovisa sina rutiner för att avidentifiera eller förstöra den genetiska informationen.

Vid tecknande av en individuell personförsäkring krävs, i de flesta fall, att kunden fyller i och undertecknar en hälsodeklaration. I och med undertecknandet av hälsodeklarationen ger kunden försäkringsbolaget en generell fullmakt vilket gör att kundens hälsodata kan inhämtas. Den generella fullmakten är varken tidsbegränsad eller begränsad avseende vårdgivare framgår av Socialstyrelsens utredning.

Liksom FRA lagen är försäkringsbolagens möjligheter att ta reda på allt om ditt sjukdomstillstånd samt att lagra detta för all framtid möjlig bara genom den moderatstyrda regeringens lagar.

Var finns de vanligtvis intigritetsbevakande folkpartisterna när man behöver dem?

Inga kommentarer: