måndag 21 mars 2011

Arbetsskadeförsäkringen behöver renoveras - inte privatiseras!Samtidigt som arbetsskadesystemet systematiskt har urholkats och färre och färre får sina arbetsskador godkända så har arbetsskadeförsäkringarna genererat stora ekonomiska överskott. Om tre år beräknas det samlade överskottet motsvara tolv års utbetalningar. (se nedan)Överskottet kan främst förklaras av att lagstiftningen har skärpts. Den skärpningen inleddes i det tidiga 90-talet av den dåvarande borgerliga regeringen men även om bevisreglerna mildrades 2002( för att inte missgynna främst kvinnor) så har det inte varit tillräckligt. Idag godkänns tre av tio ansökningar om livränta. Innan lagen skärptes godkändes åtta av tio ansökningar.Det har också visat sig att 2002 års mildrade regler inte har haft effekt genom att det visar sig att det fortfarnade är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetsskador godkända av Försäkringskassan.

Systemet är inte tillräckligt rättssäkert eftersom den absoluta makten över individen ligger på den enskilda handläggaren. Problemet har uppmärksammast av Riksrevisionsverket. Även högern har uppmärksammat problemet men deras lösning är inte att se över regelverket och lagstiftning så att hanteringen blir mer rättssäkert utan de ser lösningen i att privatisera.
De ser att privatiseringen kan börja med den betydligt mindre arbetsskadeförsäkringen för att senare logiskt följa upp med sjukförsäkringen. Det finns även starka lobbykrafter inom försäkringsbranschen som följer upp sina intressen. De har dessutom startat en egen arbetsskadekommission och lyckats engagera Björn von Sydow (S)som ordförande.

Om arbetsskadeförsäkringen privatiseras så är det fritt fram att avgifterna differentieras utifrån vilken arbetsskaderisk som ditt arbete innebär. Om det sker så har högerns systemskifte gått över ytterligare en skamgräns.


Ulf Kristersson, M och Socialförsäkringsminister, har skrivit en debattartikel i Axess där han som Moderat tar åt sig äran av den svenska välfärdsmodellen. Se där ytterligare ett skamgrepp.
Alliansfritt Sverige har förstått vad som står på spel.

Inga kommentarer: