torsdag 3 mars 2011

Är hälso- och sjukvården i VGR Jämlik och jämställd?

Och hur säkerställs att vården är jämlik? Det är frågeställningar som regionens revisorer ställer i en rapport härom veckan.Rapporten visar att begreppen definieras olika bland aktörerna i regionen. Eftersom en gemensam syn på begreppen inte finns så är det också svårt att veta om det säkerställs att vården är jämlik. Det betyder också att verksamheterna arbetar med det som är lättast, nämligen jämställdhet.
Rapporten konstaterar vidare att för att ge förutsättningarna att säkerställa en jämlik och jämställd häso- och sjukvård på regional nivå behövs en strukturerad samverkan och att samarbete etableras.

SCB ger viktig definition av begreppet:
"Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhål landet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna."

Det är alltid roligt när man själv omnämns i media och det görs det här.


Andra som också skriver om jämlik vård är Göran Ågren, Kaj Ravinge och Peter Andersson.

Inga kommentarer: